การพัฒนาอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำของการไหลวนด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริกสำหรับ LED Obstruction Light

Publish Year National Journal 1
2020 exศราวดี ประเสริฐจุติมณี, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบการจัดการการไหลต่อการเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 109, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 47-58
Publish Year National Conference 3
2021 exนวัชกร อภิคัมภีร์, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเหนี่ยวนําให้เกิดการสั่นสะเทือนจากการไหลวนของน้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exพัชรากร ศิริโยทัย, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการสั่นอันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำการไหลของวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอก และทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exธรรนิตย์ ศิริธรรม, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำของการไหลวน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย