ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติต่อการลดประชากรของแมลงศัตรูกินใบสักในสวนป่า

Publish Year National Conference 1
2021 exจุฑารัตน์ ศรีเพ็ชร, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเร็วรถยนต์ต่อแมลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย