การคัดเลือก คัดแยก และการจัดจาแนกเชื้อแบคทีเรียในกากตะกอนจากระบบบาบัด