กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนยุค 4.0 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และ ชุมชน