โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมในพื้นที่ชุมชน (กรณีศึกษาต้นแจง)