การศึกษาการรับรู้เสียงสระ?[?] และสระ?[e] ในผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการแยกแยะเสียงสระ ?[?] และสระ ?[e] ในผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 157-172