วิวัฒนาการดิจิทัลต่อธุรกิจการเงินการธนาคาร และผลกระทบของการเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัล (Digital disruption) ในธุรกิจการเงินการธนาคารต่อแรงงานและพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้การเงินการธนาคาร