ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 1
2021 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Do the Pandemic of COVID- 19 Affect Cosmetic Export of Thailand?", Sumerianz Journal of Business Management and Marketing, 2021, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 115-121
Publish Year National Conference 1
2021 exอนัญญา นราพงษ์ , inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18, 31 พฤษภาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย