ผลของการฝึกโยคะที่มีต่ออาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน