แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี