ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำยอดและการชักนำรากของกลุ่มไม้มีค่าบางชนิดเพื่อเพิ่มการผลิตต้นแม่ไม้

Publish Year International Journal 2
2021 exนายกิตตินนท์ หมอก็เปน, inดร.วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, "Community Forest Carbon Assessment in Eastern Thailand from Forest Conservation Management by Local People", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 361-366
2020 exรศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม, exรศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย, inดร.วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย, "Report on microbial communities with gene functions and distribution of elements in Echinomuricea (Anthozoa: Holaxonia) from Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 657-664
Publish Year National Conference 1
2021 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำยอดและการชักนำรากของกลุ่มไม้มีค่าบางชนิด", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย