การพัฒนาทักษะและเทคนิคการเรียนรู้และการประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล