การวิเคราะห์การสั่นอิสระของคาร์ทีนารีที่หย่อนตัวมากสำหรับประยุกต์ใช้กับท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exPanisara Nguantud, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Free Vibration Analysis of Large Sag Catenary with Application to Catenary Jumper", Ocean Systems Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 67-86