กลยุทธสายการบินต้นทุนตำ่ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Analyzing Strategies of low-cost airlines in Thaialnd", International Journal of Management and applied science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020