โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเสริมความแม่นยาในการทาแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ