ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและเคมีกายภาพของบัวหลวงและบัวสายที่ปลูกในประเทศไทย