การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน