การวิเคราะห์สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคระห์สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศไทย", International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 19-22