พฤติกรรมทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ไผ่ตอบสนองต่อสภาพแล้งจัด