อิทธิพลกำกับของวัฒนธรรมความร่วมมือต่อความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน: โมเดลเชิงแนวคิด