การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นตัวกระตุ้น