การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน