การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย