การศึกษาการเกิดโรค collie eye anomaly โดยการตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน NHEJ1