การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, อาจารย์, "การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 200-211