การโคลนและการแสดงออกของยีน Immunoglobulin M สายหลักของปลาดุกอุย