การวิเคราะห์โครงสร้างโมโนลิกนอลเบตากลูโคซิเดสของข้าว