การพัฒนาระบบวัดทางสเปกโทรสโคปีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูดกลืนและการเปล่งแสงของสารละลายสีย้อม