โครงการพัฒนาชุดทดสอบภูมิแพ้ยากลุ่มปฏิชีวนะแบบ lateral flow