การพัฒนาขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดที่มีประสิทธิภาพสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการเจือกราฟีนในระดับโมเลกุลและศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์