โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการจัดตั้งธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดของผู้ประกอบการใหม่ตามบริบทศักยภาพพื้นที่