ปัญหาของการวิเคราะห์เสถียรภาพสำหรับระบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงและการประยุกต์