การศึกษารูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนของกิจการลานกองตู้สินค้าในพื้นที่ชุมชน