อิทธิพลของการรับรู้การให้บริการต่อความต้องการบอกปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในธุรกิจการให้บริการอาหาร

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of perceived service performance on Generation Z's eWOM intentions in the food service sector", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 231-256