การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสังเคราะห์ในรายวิชาองค์การและการจัเการในบริบททางการศึกษา