ฟังก์ชันก่อกำเนิดและการประยุกต์

Publish Year National Conference 1
2018 exChuthamas Mokkharat, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On a Family of Arithmetic Triangles", The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย