การประเมินศักยภาพผลผลิตป่าไม้และของป่าเพื่อการพัฒนาโซ่คุณค่าและวิสาหกิจป่าชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย