ความพอใจของนิสิตปริญญาโทต่อenglish program

Publish Year International Conference 1
2018 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "satisfaction of Thai Students toward Master's degree in Economics (English Program)", II. International Social Science and Humanities Berlin Conference, 17 - 20 พฤษภาคม 2018, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี