การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกม

Publish Year National Conference 1
2018 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกม", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 , 20 กรกฎาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย