การศึกษาวิจัยภัยพิบัติและความเสี่ยงสาเหตุจากอุทกภัย ในจังหวัดสกลนคร

Publish Year International Journal 1
2021 exIndrajit Pal, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTatsanawalai Utarasakul, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exKhamarrul Azahari Bin Razak, exGlenn Fernandez, exTailin Huang, exChian Siau Chen, "System approach for flood vulnerability and community resilience assessmentat the local level – a case study of Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 107-116
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Change Detection of Land Cover and Land Use Using Remote Sensingand GIS Techniques in Nong Han Wetland in Thailand", Methodologies Supportive of Sustainable Development in Agriculture and Natural Resources Management: Selected Cases in Southeast Asia, 12 - 16 ตุลาคม 2020, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์