การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง