การเสื่อมสภาพของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวไอ จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

Publish Year National Conference 3
2019 exนฤภู นนทกุลวิวัฒน์, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการแตกร้าวและขนาดของรอยแตกร้าวในสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้นโดยใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exศักดิพงศ์ สาครประสิทธ, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exDrahomir Novak, "การศึกษาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างสะพานชนิดคานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ จากปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น โดย FReET-D", การประชุมวิชาการ มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exศักดิพงศ์ สาครประสิทธิ์, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exProf. Drahomir NOVAK, , exLukas Novak, "ความสามารถในการรับแรง และความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานยุโรปของโครงสร้างสะพานชนิดคานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ โดยวิเคราะห์ไฟไนเอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย