ผลของกรดพี-คูมาริกต่อการเรียนรู้ การจดจำตำแหน่งสถานที่ ภาวะออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงทางมิชญวิทยาของสมองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างต่อเนื่อง