โครงการสำรวจเจตคติผู้ใช้น้ำประปา ปี 2559 (พื้นที่กิจการประปาสัตหีบและประปาบ่อวิน)