โครงการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการจัดส่วนราชการในภูมิภาคระดับอำเภอของกรมส่งเสริมสหกรณ์