โครงการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของสีประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, exSUTALACK TANTIWONG, exNOPNAPA THONGBU, "Energy Savings from Roof and Wall with High Solar Reflectance Paints in Different Building Types under Tropical Climate", Passive and Low Energy Architecture 2018, 10 - 12 ธันวาคม 2018, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง