การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของโรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์)