การพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพขั้นสูงด้วยแสงเทียมเพื่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ