การศึกษาการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้า

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.จันฒิมา มากมูล, อาจารย์, "การศึกษาการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้าที่ได้รับอิทธิพลจากการแพร่กระจายของวัสดุอันตรายที่เป็นแก๊สโดยแบบจำลอง cellular automaton", Modelling and Simulation in Engineering, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-3402198-10
2020 inดร.จันฒิมา มากมูล, อาจารย์, "แบบจำลอง social force สำหรับการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้าที่ได้รับผลจากการแพร่กระจายของควัน", Modelling and Simulation in Engineering, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 8819076-1-11
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.จันฒิมา มากมูล, อาจารย์, "การศึกษาการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้าที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซพิษโดยแบบจำลอง cellular automaton model", The Spatial Statistics: Towards Spatial Science 2019 Conference. , 11 - 13 กรกฎาคม 2019, Sitges ราชอาณาจักรสเปน