การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟมแฟรคชั่นเนชั่นร่วมกับระบบคอลัมน์ที่มีเปลือกหอยเป็นตัวกลาง